23 Mart 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27883

TEBLİĞ

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA MADDELERİNDE KULLANILAN TATLANDIRICILARIN
SAFLIK KRİTERLERİ TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2011/18) 

MADDE 1 –7/1/2011 tarihli ve 27808 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Kullanılan Tatlandırıcıların Saflık Kriterleri Tebliği’nin Ek-1’inde EK’teki değişiklikler yapılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ 7/1/2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

 

EK

 

E 421 MANNİTOL  ( Bu bölümde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.)

1.Mannitol

 

“D.Spesifik rotasyon:                            [α]20D : +23 ° 'den  +25° 'e kadar (borat çözeltisi)”

 

2.Fermentasyon yolu ile üretilen mannitol

 

“D.Spesifik rotasyon:                            [α]20D : +23 ° 'den  +25° 'e kadar (borat çözeltisi)”

 

E 950 ASESÜLFAM K ( Bu bölümde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.)

 

“B.Ultraviyole emilim:”

 

“Organik safsızlık:                 20 mg/kg ultraviyole aktif bileşenler için testi geçer.”

 

 E 952 SİKLAMİK ASİT ve Na,Ca TUZLARI ( Bu bölümde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.)

 

(II) SODYUM SİKLAMAT

 

“Kimyasal formülü:                                C6H12NNaO3S ve dihidrat formu C6H12NNaO3S.2H2    

 

E 954 SAKKARİN ve Na, K ve Ca  TUZLARI ( Bu bölümde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.)

 

(II)SODYUM SAKKARİN

 

“Kimyasal adı:                                    Sodyum o-benzosülfimid,

                                                            2,3-dihidro-3-oksobenzisosülfonazol’ün

                                                            sodyum tuzu oksobenzisosülfonazol, 1,2-benzizotiazolin-3-one-1,

                                                            1-dioksit sodyum tuz dihidrat”

 

(III) KALSİYUM SAKKARİN

 

 “Kimyasal adı:                                  Kalsiyum  o-benzosülfimid, 2,3-dihidro-3-oksobenzisosülfonazol’ün

                                                           kalsiyum tuzu, 1,2-benzizotiazolin-3-one-1,1-dioksit Kalsiyum tuz hidrat (2:7)”

 

“Einecs:                                               229-349-

 

E 955 SUKRALOZ  ( Bu bölümde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.)

 

“Eşanlamlılar:                                                        4,1,6-Triklorogalaktosukroz”  

 

“İnce Tabaka Kromatografisi:                                Analiz çözeltisindeki ana leke (spot) diğer klorine disakkaritler için yapılan analizdeki belirtilen Standard A çözeltisinin ana lekesi ile aynı Rf değerine sahiptir. Bu standart çözelti 10 ml metanol içerisinde 1.0 g referans standart sukralozun çözülmesi ile elde edilir.”

Saflık

     “Su:                                                   % 2’den fazla olmamalıdır (Karl Fisher metodu)”

 

E 962 ASPARTAM-ASESÜLFAM TUZU (Bu bölümde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.)

 

 “B.Transmitans

 

  “C.Özel devir ( rotasyon):                         [α]D20  + 14,5° ile + 16,5° arası”

 

E965(i) MALTİTOL ( Bu bölümde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.)

 

 “C.Spesifik rotasyon:                                 [α] D 20 = +105,5°'den +108,5°'e kadar (% 5'lik,

                                                      ağırlık/hacim, çözelti).”

 

E 968 ERİTRİTOL  ( Bu bölümde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.)

 

“Tanım:                                                       Güvenli ve yeterli gıdalardaki karbonhidrat kaynağının Trikosporonoides megachilensis veya Moniliella pollinis gibi ozmofilik mayaları ile fermentasyonu ile elde edilir, sonra saflaştırılır ve kurutulur.”