Kanser Belirtileri
ana sayfa bize ulaşın hakkımızda üyelik site haritası         English ENGLISH
danışma kurulu gıda güvenliği dergisi bilimsel görüş ve raporlar haberler etkinlikler & projeler şehir efsaneleri sıkça sorulan sorular yararlı linkler english

17.06.2004 tarihinde ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan görüş sorulmak üzere gönderilmiş ove 05.07.2004 tarihinde Tarım Bakanlığı yetkililerince, beyan edilen görüşler ışığında ilgili taraflarla karşılıklı görüşülecek olan"Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İşyerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile İstihdam Hakkında Yönetmelik" taslağı aşağıdaki gibidir.

Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İşyerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile İstihdam Hakkında Yönetmelik (Taslak)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar

Amaç
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, gıda güvenliğini ve kalitesinin temini, her türlü gıda maddesinin ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin teknik ve hijyenik şekilde üretimi, işlenmesi, muhafazası, depolanması ve pazarlanması ile, üretici ve tüketici menfaatleri ile halk sağlığını korumak üzere çalışan personelin ve gıda maddeleri ile temas eden malzeme, alet ve ekipmanın hijyen kurallarını temin etmek ve ettirmek ve gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten işyerlerinin taşıması gereken asgari teknik ve hijyenik şartlara göre çalışma izni ve gıda sicili ile üretim izni işlemleri ile istihdama dair usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik, gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kuruluşlarına ait gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretildiği, işlendiği, ambalajlandığı, depolandığı, pazarlandığı işyerlerinin taşıması gereken asgari teknik ve hijyenik şartlar ve buna göre çalışma izni ve gıda sicili ile üretim izni ve sorumlu yöneticilere dair usul ve esasları kapsar.

Yasal Dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik, 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulu Hakkında Kanunun 4 üncü ve 6 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

İl Teşkilatı: Bakanlık İl Müdürlüğünü,

Türk gıda mevzuatı: Gıda maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri; özellikle gıda güvenliğini düzenleyen, gıda maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin üretimi,işlenmesi,dağıtımı ve satışı ile her aşamayı kapsayan tüm mevzuatı.

Gıda kodeksi: Türk Gıda Kodeksini,

Gıda/Gıda maddesi: Tütün ve sadece ilaç olarak kullanılanlar hariç olmak üzere; içkiler ve sakızlar ile hazırlama ve işleme gereği kullanılan maddeler dahil, insanlar tarafından yenilen ve/veya içilen ham, yarı mamul veya mamul her türlü maddeyi,

Gıda maddeleri üreten işyeri: Gıda maddelerinin ham maddeden başlayarak; depolama, tasnif, işleme, değerlendirme, dayanıklı hale getirme, ambalajlama işlerinden bir veya birkaçının yapıldığı ve gıda maddeleri satış yerlerine gönderilmek üzere depolandığı tesisler ile taşıma araçları dahil bu tesislerin tamamlayıcısı sayılacak yerlerin tamamını,
Gıda İşletmecisi: İthal ettikleri, ürettikleri, işledikleri, imal ettikleri veya dağıtımını yaptıkları gıda maddelerinin gıda mevzuatı şartlarına uygunluğundan sorumlu olan gerçek veya tüzel kişileri,

Organik gıda: Organik üretim ve yetiştirme tekniği ile kontrol ve/veya sertifikasyon kuruluşu kontrolünde üretilmiş, yetiştirilmiş, doğadan toplanmış, avlanmış, ambalajlanmış ve etiketlenmiş, ham, yarı mamul veya mamul haldeki sertifikalı gıdayı,

Sorumlu yönetici: Gıda mevzuatına uygun üretim yapmaktan, işverenle birlikte sorumlu olan yöneticiyi,

Usta : Bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını kazanmış ve bunları mal ve hizmet üretiminde uygulayabilen, yetkili makamlardan ustalık belgesi almış kimseyi.

Ustalık Belgesi: Mesleki eğitimden geçen ustalara yetkili mercilerce verilen mesleki yeterlilik belgesini.

Ham madde: Gıda maddelerinin üretiminde kullanılan birincil üretimden elde edilen ürün, yarı mamul veya mamul maddeleri elde etmek için kullanılan maddelerden her birini,

Gıda işlemeye yardımcı maddeler: Tek başına gıda bileşeni olarak kullanılmayan, belirli teknolojik amaca yönelik olarak hammadde, gıda veya bileşenlerinin işlenmesi veya üretimi sırasında kullanılan; son üründe kendisi veya türevlerinin kalıntılarının bulunması kaçınılmaz olan ancak, kalıntısı sağlık açısından risk oluşturmayan maddeleri,

Gıda katkı maddesi: Tek başına gıda maddesi olarak tüketilmeyen, gıda ham maddesi ve/veya gıda işlemeye yardımcı madde olarak kullanılmayan, tek başına besleyici değeri olan veya olmayan; seçilen teknoloji gereği kullanılan işlem sırasında kalıntı veya türevleri mamul maddelerde bulunabilen, gıdaların hazırlanması, tasnifi, işlenmesi, ambalajlanması, taşınması, depolanması ve dağıtımı sırasında gıda maddelerinin tat, koku, görünüş, yapı ve diğer niteliklerini korumak, düzeltmek veya istenmeyen değişikliklere engel olmak amacıyla kullanımına izin verilen maddeleri,

Gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeler: Gıda maddeleri ile temasta bulunan veya bulunmak üzere imal edilen her türlü madde ve malzemeleri,

Gıda ile temasta bulunan madde malzemeleri üreten işyerleri: Gıda ile temas eden madde ve malzemelerin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretim, işleme, depolama işlemlerinin yapıldığı tesisler ile bu tesislerin tamamlayıcısı sayılacak yerlerin tamamını,

Genetik modifiye gıdalar: Bitkisel, hayvansal ve mikrobiyolojik kaynaklara, genetik modifikasyon teknolojileri ile başka bir canlı türüne ait bir genin aktarılması ile DNA´sının belli bir bölümünde istenilen değişiklik yapılmış olan gıdaları,

Özel beslenme amaçlı gıdalar: Özel bileşimlerine veya üretim proseslerine bağlı olarak, normal tüketim amaçlı gıdalardan açıkça ayırt edilebilen, beyan edilen özel beslenme amaçları için uygun olan ve bu uygunluklarını belirtir şekilde piyasaya sunulan gıdaları,

Gıda maddesi etiketi: Gıda maddesini tanıtıcı her türlü yazılı veya basılı bilgi, marka, damga ve işaretleri içeren ve gıda ile birlikte sunulan veya ambalajında basılı bulunan tanıtım bilgilerini,

Mamul madde: Belli bir teknoloji kullanılarak elde edilen, tüketime hazırlanmış gıda maddesini,

Depo: Gıda maddelerini muhafaza etmek amacıyla tesis edilen yerleri,

Mübadeleye konu gıda maddeleri: Satmak veya sair şekilde devretmek üzere depolama, satış maksadıyla teşhir etme ve her ne surette olursa olsun devredilen gıda maddelerini,

Gıda hijyeni: Gıda maddesinin sağlıklı olması için alınması gereken tüm tedbirleri,

Gayri sıhhî müessese: Çevresinde bulunanlara fizikî, ruhî ve sosyal yönlerden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ve doğal kaynakların kirlenmesine neden olabilecek müesseseleri,

Takviye edici gıdalar: Bir ya da birden fazla besin ögeleri; vitamin, mineral, protein, bitki, botanik, bitkisel kaynaklı maddeler, amino asitler ve benzeri bileşenler ile bunların konsantresi ve/veya ekstraktlarından oluşan ve günlük alım dozu belirlenmiş ürünleri,

Güvenli gıda: Raf ömrü süresince fiziksel, kimyasal ve biyolojik riskleri taşımayan gıdaları,

Gıda güvenliği : Gıdalarda olabilecek fiziksel, kimyasal, biyolojik ve her türlü zararların bertaraf edilmesi için alınan tedbirler bütününü,

Gıda kontrolörü/ Gıda denetçisi: Gıda kontrol ve gıda denetim iş ve işlemlerini yerine getirmek üzere ilgili konuda asgari lisans düzeyinde eğitim almış Bakanlık tarafından eğitim verilerek yetkilendirilmiş olan kişileri,

Bebek mamaları: Bebek ve süt çocuğunun beslenmesi amacıyla gıda kodeksine uygun formülasyonda üretilen gıda karışımlarını, ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM
Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İşyerleri

İşyerlerinin Taşıması Gereken Genel Teknik ve Hijyenik Özellikler
Madde 5- Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretimini yapan işyerlerinde aşağıdaki özellikler aranır:
a) Üretimde kullanılan tüm alet ve ekipman sağlığa uygun malzemeden, kolay ve iyi temizlenebilir,dezenfekte edilebilir,pürüzsüz ve kontaminasyona yol açmayacak özellikte olmalıdır. Bunlar, daima temiz bulundurulmalı ve uygun olanlar gerektiğinde dezenfekte edilmelidir. Tüm malzeme, alet ve ekipman ısı, buhar, asit, alkali ve tuz gibi maddelere dayanıklı olmalıdır.
b) Bina, tesisat, malzeme, alet ve ekipmanın onarım, boya, badana ve periyodik bakımları aksatılmadan yapılmalıdır.
c) İşyeri, zararlı canlılar ile toz ve duman gibi çevresel kirleticilerin girmesini önleyecek biçimde tesis edilmelidir.
d) Zemin, işyerinin özelliğine göre su geçirmez, kaygan olmayan, yıkanabilir, çatlak oluşturmayan, temizlik ve dezenfeksiyona uygun malzemeden yapılmalı, çatlak olmamalı, kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir özellikte olmalıdır.
e) Duvarlar, yapılan işin özelliğine göre su geçirmeyen, yıkanabilir, zararlı canlıların yerleşmesine izin vermeyen, pürüzsüz ve açık renkli malzemeden yapılmalı, çatlak olmamalı, kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir özellikte olmalıdır.
f) Pencereler ve benzeri açık yerler kirlenmeye izin vermeyecek biçimde yapılmalı, ince gözenekli, kolay temizlenebilir, sökülüp takılabilir ve sürekli bakımları yapılabilir özellikte tel ile kaplanmalıdır. Pencere eşikleri raf olarak kullanılmamalıdır.
g) Kapılar, pürüzsüz ve su geçirmeyen yüzeylere sahip, duruma göre kendiliğinden kapanır, sızdırmaz olmalıdır.
h) Merdivenler, asansör kabinleri ve boşaltma olukları gibi yardımcı yapılar gıdaların kirlenmesine yol açmayacak konum ve yapıda olmalıdır.
i) Tavan donanımları, buharlaşma ve damlamadan dolayı gıda ve hammaddelerin doğrudan ya da dolaylı olarak kirlenmesine neden olmayacak biçimde tesis edilmeli ve kolay temizlenebilir özellikte olmalıdır.
j) Kullanımı zorunlu durumlar dışında, işlenmemiş tahta gibi temizliği ve dezenfeksiyonu güç malzemeler kullanılmamalıdır.
k) Teknik gereği işletmelerin ilgili bölümlerinde basınç, sıcaklık akış göstergeleri ve kaydetme cihazları bulunmalıdır.

İşyerinde Kullanılacak Su, Buz ve Buhar
Madde 6- Gıda ve gıda katkı maddeleri üretimi yapılan işyerinde kullanılan su, buz ve buharda aşağıdaki özellikler aranır;
a) Üretimde kullanılan su, Türk Gıda Kodeksine uygun özellikte olmalıdır. Suyun sürekli ve yeterli sağlanması, depolanması, basınç ve sıcaklığının kontrolü için uygun tesisat bulunmalıdır.
b) Ürünle temas edecek şekilde kullanılan buz, Türk Gıda Kodeksine uygun sudan üretilmiş olmalı ve işletme içinde hijyen kurallarına göre depolanmalı ve taşınmalıdır.
c) Gıda ve gıda ile temas eden madde ve materyalleriyle doğrudan temas eden yüzeylerde kullanılan buhar, Türk Gıda Kodeksine uygun sudan elde edilmelidir.
d) Buhar üretimi, soğutma ve yangın söndürme gibi işlerde kullanılan, gıdalarla temas etmemesi gereken su tamamen ayrı hatlarda taşınmalı, bu hatlar değişik renklerle belirtilmeli ve içme suyu taşıyan sisteme geri sifon yapmamalıdır.

Sıvı Atık Hatları
Madde 7- İşyerine ait sıvı atık sistemi korozyondan etkilenmeyen, temizlik ve bakımları kolayca yapılabilecek şekilde düzenlenmeli ve sıvı atık miktarını kaldırabilecek biçimde olmalıdır. İşyeri sahibi/yöneticisi, yapılan üretim için arıtma tesisi ve deşarj izni gerekiyorsa Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğine göre gereğini yapmalıdır.

Sosyal Tesis ve Tuvaletler
Madde 8- Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üretimi yapılan işyerinde giyinme, soyunma, dinlenme odaları, yemekhane, yatakhane, idari bölüm ve tuvaletlerde aşağıdaki özellikler aranır;
a) İşyerindeki sosyal tesis ve tuvaletler gıda işleme alanlarından ayrı olmalıdır. Tuvaletler gıda üretim yerlerine doğrudan açılmamalıdır.
b) İşyerinde personel için giyinme, soyunma, dinlenme odaları ve tuvalet bulunmalı, tuvaletler atık maddelerin hijyen kurallarına uygun bir biçimde uzaklaştırılacağı şekilde tasarlanmalı ve bu alanlarda hijyen kurallarını hatırlatıcı uyarı levhaları bulundurulmalıdır.
c) Üretimin niteliğine uygun olarak gerekli görülen yerlere sıcak ve soğuk suyu karıştırmaya uygun muslukların bulunduğu lavabolar takılmalıdır. Sıvı sabun, kurutma cihazı veya kağıt havlu bulunmalı, gerektiğinde ellerin dezenfekte edilmesine yönelik önlemler alınmalıdır.
d) Yemekhane hijyen kurallarına uygun olmalıdır.
e) Sosyal tesise ait atıklar kapalı sistemde kanalizasyona, kanalizasyon bulunmayan yerlerde uygun yapılmış foseptiklere bağlanmalıdır.
f) İşyerinde ilkyardım malzemesi bulunmalıdır.
Aydınlatma
Madde 9 - İşyeri gün ışığına eşdeğer bir şekilde aydınlatılmış olmalıdır. Aydınlatma tabi renkleri değiştirmeyecek özellikte yapılmalı ve asılı haldeki aydınlatma cihazlarında muhafaza bulunmalıdır.

Havalandırma
Madde 10- Sıcaklığın aşırı oranda yükselmesini, buharın yoğunlaşmasını, toz oluşumunu önlemek ve kirli havayı değiştirmek için mekanik ve/veya doğal havalandırma sistemi sağlanmalıdır. Havalandırma açıklıklarının üzerinde bir ızgara veya aşınmayan malzemeden yapılmış koruyucu düzenek bulunmalıdır. Izgaralar temizlenmek için kolayca sökülebilir nitelikte olmalıdır.

Katı Atıkların Depolanması ve Uzaklaştırılması
Madde 11- İşyerinin özelliğine göre, katı atıkların işyerinden uzaklaştırılıncaya kadar toplanacağı, uygun şekilde yapılmış, yıkama ve dezenfeksiyona uygun, kapalı bir katı atık depolama yeri olmalıdır. Katı atık depolama ve naklinde kullanılan malzeme, alet ve ekipman tek kullanımlık veya kolayca yıkanabilir, temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir malzemeden olmalı, üzerleri işaretlenerek üretimi etkilemeyecek yerlerde bulundurulmalı ve kesinlikle gıda maddeleri üretimiyle ilgili işlerde kullanılmamalıdır. Katı atıkların toplanıp uzaklaştırılması işlemi Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği´ne uygun bir şekilde yapılmalıdır.

İşyeri Çevresi
Madde 12- İşyeri çevresinde kirliliğe yol açacak çöp ve atık yığınları, su birikintileri ve zararlı canlıların yerleşmesine uygun ortamlar olmamalıdır.

Hammadde Alım Yerleri
Madde 13- İşyerinin özelliğine göre işletme girişinde hammaddenin tozlanmasını, kirlenmesini ve bozulmasını engelleyecek önlemler alınmalıdır.
Depolama
Madde 14- Hammadde, mamul madde, katkı ve diğer yardımcı maddeler, alet ve ekipman ile ambalaj malzemesi depoları bu Yönetmelikte yer alan işyerinin taşıması gereken genel özelikler kısmındaki ilgili hükümlere uygun olmalıdır.
Ürünler bulaşmanın ve bozulmanın önleneceği koşullarda ayrı ayrı ve zeminle temas etmeyecek şekilde belirli bir yükseklikte ve nem geçirmeyen uygun bir malzeme üzerinde depolanmalıdır.

Laboratuvar
Madde 15- Laboratuvarlar diğer bölümlerden tamamen bağımsız olmalıdır.Yakıt Depoları
Madde 16 - Yakıt depoları uygun yerlerde üretim yerine doğrudan açılmayan ve her türlü dış etkiye karşı korunmuş olmalıdır.


Temizlik ve Dezenfeksiyon
Madde 17- Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzeme üretimi yapılan işyeri temizlik ve dezenfeksiyon koşulları:
a) İşyeri sahibi/yöneticisi tarafından hijyen kontrol programları yapılmalı, bütün alanların temizlenmesinin yanı sıra kritik alanlar malzeme, alet ve ekipmanın temizlik ve dezenfeksiyon şekli ve sıklığı önceden belirlenmelidir. Hijyen kontrol programlan işyerinin ilgili bölümlerine asılarak yapılan temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri işaretlenmelidir.
b) İzin verilen deterjan ve/veya dezenfektanlar kullanılmalıdır.
c) Su, deterjan ve/veya dezenfektan ve bunların çözeltileri aracılığı ile işletmenin, malzeme, alet ve ekipmanın temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi sırasında gıda maddesinin kirlenmesini engelleyecek önlemler alınmalıdır.
d) Günlük çalışmaların bitiminden hemen sonra veya uygun zamanlarda gıda maddelerinin işlendiği ortamdaki zemin, işlemle ilgili kanallar, malzeme, alet ve ekipman ile duvarlar iyice temizlenmelidir.
e) Malzeme, alet ve ekipman temizlikten sonra mümkün olduğu kadar çabuk kurutulmalıdır. Temizlikte kullanılan malzeme yıpranmış ve kirli olmamalıdır.
f) İşyeri personelinden bir kişi işletme temizliğinden sorumlu olarak görevlendirilmelidir.
g) Mikrobiyolojik bulaşmanın önem taşıdığı işyerinde ortam petrisi her hafta belli yerlere konularak işletme havasının mikrobiyolojik yönden temiz olup olmadığı kontrol edilmelidir.
h) Mikrobiyolojik bulaşmanın önem taşıdığı işyerinde üretim yeri girişinde içinde dezenfektan bulunan küvet veya paspas bulunmalıdır.

Evcil Hayvanlar
Madde 18- Güvenlikle ilgili bölümlerin dışında işyerinde kesinlikle hayvan bulundurulmamalıdır. Hayvan bulanan güvenlik bölümleri üretim ve depolama tesislerinden ayrı olmalıdır.

Zararlı Canlılar
Madde 19 - Zararlı canlılarla mücadele için etkili, sürekli ve yeterli bir program yapılmaIıdır. Zararlı canlılarla mücadele ilaçları veya sağlığı tehlikeye sokabilecek diğer maddeler, üzerlerinde toksik etkileri ve kullanımları açısından uyarılar bulunan uygun etiketler taşımalı, sadece bu amaç için kullanılan kilitlenebilir odalar veya dolaplarda saklanmalıdır. Bunlar, bu konuda eğitilmiş personel tarafından nakIedilmeli ve kullandırılmalıdır. Zararlı canlılarla mücadele için izin verilen ilaçlar kullanılmalıdır.Personel Eğitimi
Madde 20 - İşyeri sahibi/yöneticisi, gıda maddeleri ile temas halinde olan personelin, üretimin hijyen kurallarına uygun biçimde yapılması ve kişisel hijyen konusunda sürekli eğitimini sağlamalıdır.
Sağlık Kontrolü
Madde 21- Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretiminde çalışacak personel, resmi bir kurumdan sağlık raporu almadan çalıştırılamaz. İşe girenlerin periyodik sağlık kontrolleri 6 ayda bir yapılarak sağlık karnelerine işlenmelidir. Bu uygulamalardan işyeri sahibi/yöneticisi sorumludur.

Hastalık Bildirimi
Madde 22- Yapılan sağlık kontrolünde portör olduğu tespit edilenler derhal tedaviye alınır. Tedavisi tamamlanıp sağlam raporu almayanlar kesinlikle çalıştırılamaz. Ateşli hastalığı, cilt hastalığı ya da ishalli bulunanlar derhal sağlık kuruluşuna tetkike gönderilir. Bütün bu işlerden işyeri sahibi/yöneticisi sorumludur.

Personel Hijyeni ve Davranışları
Madde 23- Gıda işleme alanında çalışan kişi, görev başındayken kişisel temizliğe özen göstermeli, tırnakları kısa kesilmiş, eller sürekli temiz tutulmalı, açıkta yara olmamalıdır. Çalışırken başlık, eldiven ve ayak giysileri dahil uygun koruyucu giysiler giyilmelidir. Bu giysiler kolay temizlenebilir olmalı ve temiz tutulmalıdır.
Üretim esnasında herhangi bir şey yemek, tütün kullanmak, sakız çiğnemek, tükürmek ve gıdalara doğru hapşırmak, öksürmek gibi davranışlar yasaktır. Kişisel eşyalar ve giysiler gıda maddelerinin işlendiği alanlarda bulundurulmamalı, üretim esnasında hiçbir takı takılmamalıdır.

Gözetim
Madde 24- Bütün personelin kurallara uymasını temin etmek için, çalışan personelden bir kişiye gözetim sorumluluğu verilmelidir.

Ziyaretçiler
Madde 25- Gıda işleme alanında ziyaretçilerin gıda maddelerini kontamine etmesini önleyici tedbirler alınmalı, bu amaçla ziyaretçilere verilmek üzere koruyucu giysiler bulundurulmalı ve ziyaretçilerin, çalışanlar için konulan tüm kurallara uyması sağlanmalıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çalışma İzni ve Gıda Sicili İşlemleri

Çalışma İzni ve Gıda Sicili Vermeye Yetkili Makamlar
Madde 26- Ek-1 listede yer alan işyerleri için İl Teşkilatı çalışma izni ve gıda sicili vermeye yetkilidir.

Çalışma İzni ve Gıda Sicili
Madde 27- Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iş yerleri çalışma izni ve gıda sicili almadan faaliyette bulunamazlar. Yapılan denetimler sonucunda bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmadığı tespit edilen işyerine ait çalışma izni belgesi iptal edilir.


Çalışma İzni ve Gıda Sicili Başvurusu
Madde 28- Çalışma izni ve gıda sicili almak isteyenler aşağıdaki bilgi ve belgelerle yetkili makama başvururlar;
a) Dilekçe,
b) Noter onaylı Gayrı Sıhhi Müessese ruhsatı fotokopisi,
c) Kapasite raporu,
d) Sorumlu yöneticinin noter onaylı sözleşmesi, diploma örneği ve meslek kuruluşu olanlardanbağlı bulunduğu meslek kuruluşuna üye olduğuna dair belge
e) İş akış şeması ve kullanılan malzeme, alet ve ekipman hakkında bilgi,
f) Personel sayısı ve niteliği hakkında bilgi,
g) Faaliyet konusu/konuları ve ürün/ürünlerin gruplandırılması,

Çalışma İzni ve Gıda Siciline Esas İşlemler
Madde 29- Başvuru işlemlerinde;
a) Başvuru dosyasının kabul tarihinden itibaren işlemler, en geç 30 gün içinde değerlendirilir. Söz konusu işyeri bu yönetmelikte geçen asgari teknik ve hijyenik şartlara uygunluk açısından 26 ncı maddede belirtilen yetkili makam tarafından görevlendirilen gıda kontrolörü/gıda denetçisi tarafından denetlenir. Bu Yönetmelikte belirlenen hususlara uygun bulunan işyeri için Ek-2/A ve/veya Ek-2/B de örneği verilen çalışma izni ve gıda sicili belgesi düzenlenerek, işyerine sicil numarası verilir ve sicil kaydı yapılır.
b) Bu yönetmelik hükümlerine göre verilen çalışma izni ve gıda sicili belgesi, üzerinde yazılı gerçek ve tüzel kişi, adres ve yapılan iş için geçerlidir. Bunlardan herhangi birinin değişmesi halinde belge geçerliliğini kaybeder.
Değişikliğin söz konusu olması halinde, değişiklikle ilgili bilgi, belge ve çalışma izni ve gıda sicili belgesinin aslı bir dilekçeye eklenerek bir ay içinde İl Teşkilatına başvurulur.
c) Çalışma izni ve gıda sicili belgesinin kaybolması veya okunamayacak şekilde tahrip olması halinde, ulusal çapta yayın yapan gazete ilanı veya tahrip olmuş belgenin aslı bir dilekçeye eklenerek İl Teşkilatına başvurulur.
d) Çalışma izni alanlar 6 ay içinde faaliyete geçmek zorundadır. Faaliyete geçmeyenler ile mevsimlik olarak faaliyet gösteren işyerleri hariç olmak üzere faaliyetlerini kesintisiz 6 aydan fazla durduran işyerlerinin çalışma izni ve gıda sicili iptal edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tescil ve Üretim İzni İşlemleri

Tescil ve Üretim İzni
Madde 30- Bu Yönetmelik kapsamında yer alan ürünleri üreten işyerleri üretime başlamadan önce imal edecekleri her ürünü Yetkili Makama tescil ettirerek izin almak zorundadırlar. Bu amaçla;
a) Türk Gıda Kodeksinde tanımı yapılarak ürün Tebliği yayımlanmış ürünler için Ek-3´de yer alan beyanname ile ürün etiket örneğinin ibraz edilmesi üzerine her ürün için Ek-4/A ´da örneği verilen üretim izni belgesi İl Teşkilatınca düzenlenir.
b) Ürün Tebliği yayımlanmamış gıda maddeleri için üretim izni almak isteyenler Ek-5´deki bilgi ve belgelerle yetkili makama başvururlar.
c) Ürün Tebliği yayımlanmamış gıda ile temas eden madde ve malzemeleri için üretim izni almak isteyenler Ek-6´daki bilgi ve belgelerle yetkili makama başvururlar.
d) (b) ve (c) bendine göre yapılan başvurular üç nüsha dosya halinde hazırlar. İl Teşkilatının incelemesine sunulan dosyaların eksiksiz ve tam olması durumunda; işlemleri sonuçlandırmak üzere 1 nüshası Bakanlığa gönderilir, 1 nüshası İl Teşkilatında kalır, 1 nüshası da gerektiğinde yetkililere sunulmak üzere işyerinde muhafaza edilir. Başvuru dosyasının kabul tarihinden itibaren işlemler, en geç 30 gün içinde değerlendirilir. İnceleme sonucu uygun olan ürünlere Ek-4/A ve Ek-4/B de örneği verilen üretim izni belgesi düzenlenir.
e) Üretim izni belgeleri; üzerinde yazılı gerçek ve tüzel kişiler, marka, adres, faaliyet konusu ve üretilen ürün için geçerlidir. Bunlardan herhangi birinin değişmesi halinde belge geçerliliğini kaybeder. Bu durumda, değişiklikle ilgili bilgi, belge ve üretim izin belgelerinin aslı bir dilekçe ekinde l ay içinde Bakanlığa gönderilir.
f) İşyeri, ürettiği ürünlerin bileşiminde değişiklik yapmak istediğinde değişiklikle ilgili bilgi ve belgelerlerle İl Teşkilatına başvurur.
g) Aynı yüzde bileşene haiz ürünler birden fazla marka ile üretilip, piyasaya arz edilebilir.
h) Üretim izin belgesi olmayan ürünler piyasaya sunulamaz.
ı) Gıda bilimi ve teknolojisindeki gelişmelere paralel olarak Bakanlıkça yapılan düzenlemeler gereği ve/veya işyerinin Bakanlığa ibraz ettiği bileşim formüllerine etiket bilgilerine ve hijyenik şartlara uygun olarak ürünü imal etmemesi halinde, alınan üretim izin belgeleri iptal edilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
İstihdam

Sorumlu Yönetici İstihdamı
Madde 31 - Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten işyerlerinde, sorumlu yönetici aşağıdaki esaslara göre istihdam edilir:
a) Gıda maddeleri üreten ve 60 Beygir Gücünün üzerinde motor gücü bulunan veya 15 ve üzerinde işçi çalıştıran veya et ve et ürünlerini üreten veya süt ve süt ürünlerini üreten veya su ürünlerini işleyen veya hazır yemek üreten işyerleri veya her türlü gıda katkı karışımları üreten işyerlerinde en az 4 yıllık lisans eğitimi almış ziraat, gıda, kimya mühendisleri, veteriner hekimleri, kimyagerler, su ürünleri mühendisleri ve biyologlar ile gıda bilimi konusunda en az yüksek lisans yapmış diğer meslek gruplarına mensup kişilerin eğitim dallarına ve üretimin niteliğine göre her bir işyeri için sorumlu yönetici olarak istihdamı zorunludur.
En az 4 yıllık lisans eğitimi almış Ev Ekonomisi Yüksek Okulu mezunları ve diyetisyenler hazır yemek üreten her bir işyeri için sorumlu yönetici olarak istihdam edilebilirler.
Gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten işyerlerinde ise her bir işyeri için sorumlu yönetici olarak gıda, ziraat, makine, petrol, endüstri, kimya mühendisleri veya kimyager istihdamı zorunludur.
b) (a) bendi dışında kalan işyerleri; (a) bendindeki meslek gruplarına uygun olarak azami 5 işyeri için tek sorumlu yönetici istihdam edebilecekleri gibi gıda bilimi konusunda eğitim görmüş tekniker ve teknisyen seviyesindeki elemanlar üretimin niteliğine göre en fazla iki işyerinden sorumlu olacak şekilde istihdam edilebilirler.
60 Beygir Gücünün altında motor gücüne sahip, kimyasal ve ısıl işlem yapılmadan sadece fiziksel işlem uygulayarak kağıt ve karton kutu üretimi yapan gıda ambalajı üreten işyerlerinde (a) bendinin üçüncü fıkrasında belirtilen meslek gruplarına mensup kişiler azami 5 işyerinde sorumlu yönetici olarak istihdam edilebilir.
c) (a) bendi dışında kalan ve yılda en çok 3 ay faaliyet gösteren mevsimlik işyerleri ile 20 Beygir Gücü ve altında motor gücü bulunan ekmek ve ekmek çeşitleri üreten işyerleri, pastacılık ürünleri üreten işyerleri, mantı, simit, yufka, bazlama, sade pide, galeta, kadayıf vb.gibi unlu mamüller ürünleri üreten işyerleri; gıda bilimi konusunda eğitim görmemiş, yetkili makamlarca verilmiş ustalık belgesine haiz elemanlar Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile ilgili meslek odalarının birlikte açtığı kurslardan sorumlu yöneticilik usta eğitim belgesi almış olmaları halinde sorumlu yönetici olarak istihdam edilebilirler.
d) Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten işyerlerindeki üretim zincirinden işyeri yetkilisi ile sorumlu yöneticisi birlikte sorumludur.
e) Sorumlu yöneticiler sadece aynı il sınırları içerisinde sorumlu yöneticilik yapabilirler ve başka bir işle iştigal edemezler.Yürürlükten Kaldırılan Hükümler:

Madde 32 - 9 Haziran 1998 /23367 tarihli Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin değişik 5 inci, 6 ncı, 7 inci, 16 ncı maddeleri ile Ek-1, Ek-2, Ek-3 ve Ek-4 yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1- Halen faaliyet gösteren gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten işyerleri, bu Yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren bir yıl içinde Yönetmeliğin hükümlerine uymak zorundadır. Bu süre içinde gerekli düzenlemeleri yapmayan işyerlerinin faaliyetlerine izin verilmez. 5179 sayılı Kanuna göre haklarında işlem yapılır.

Geçici Madde 2- Bu Yönetmeliğin yayım tarihinden önce çalışma izni, gıda sicili, üretim izni almış olan işyerlerinin hakları saklıdır.

Geçici Madde 3- Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce sorumlu yönetici olarak görev yapan kişilerin çalıştıkları işyerinden ayrılana kadar sorumlu yöneticilik yapma hakları saklıdır.


Yürürlük
Madde 37 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 38- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür

Ek-1

GIDA VE GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELERİ ÜRETEN
İŞ KOLLARI

G1 - Meyve ve sebze işleyen işyerleri,
G2 - Dondurulmuş gıda maddesi üreten işyerleri,
G3 - Bisküvi, çikolata, kakaolu ve benzeri ürünleri üreten işyerleri,
G4 - Süt ve süt ürünleri işleyen işyerleri,
G5 - Çerez,cips vb. ürünleri üreten işyerleri,
G6 - Dondurma ve yenilebilir buz ürünleri üreten işyerleri,
G7 - Bitkisel ve siyah çay işleyen işyerleri,
G8 - Alkollü içki üreten işyerleri,
G9 - Maya üreten işyerleri (ekmek, peynir ve her türlü maya),
G10 - Her türlü gıda katkı maddesi ve aroma maddesi üreten işyerleri,
G11 - Çocuk mamaları ve ek besinleri üreten işyerleri,
G12 - Özel beslenme amaçlı gıda maddesi üreten işyerleri,
G13 - Nişasta üreten işyerleri,
G14 - Tuz işleyen işyerleri,
G15 - Doğal veya fabrikasyon olarak kurutulmuş gıda, kuruyemiş işleyen işyerleri,
G16 - Entegre fındık, fıstık vb. ürünleri işleyen işyerleri,
G17 - İçecek tozu üreten işyerleri,
G18 - Sıvı ve katı bitkisel yağ üreten işyerleri,
G19 - Zeytinyağı üreten işyerleri (yağhaneler hariç),
G20 - Şeker üreten işyerleri (paketleme hariç),
G21 - Hazır çorba ve bulyon, puding, toz karışımlar, mayonez, sos vb. üreten işyerleri,
G22 - Alkolsüz içecek üreten işyerleri,
G23 - Vaks ve/veya sakız bazı (sakız mayası, gumbase) üreten işyerleri,
G24 - Gıda ışınlaması yapan işyerleri,
G25 - Yağhaneler ve yağ dolum yerleri,
G26 - Makarna üreten işyerleri,
G27 - Un üreten işyerleri,
G28 - Ekmek ve ekmek çeşitleri üreten işyerleri,
G29 - Unlu mamüller üreten işyerleri (yufka, kadayıf, mantı, simit, galeta, bazlama, sade pide v.b.),

G30 - Bulgur üreten işyerleri,
G31 - Şeker paketleme işyerleri,
G32 - Pasta, börek, hamur ve süt tatlıları gibi her türlü pastacılık ürünlerini üreten işyerleri,
G33 - Şekerleme üreten işyerleri,
G34 - Tahin, helva ve pekmez üreten işyerleri,
G35 - Hazır yemek üreten işyerleri, yemek fabrikaları,
G36 - Sakız üreten işyerleri,
G37 - Fermente ve salamura ürün üreten işyerleri (sirke, salamura yaprak, turşu v.b.)
G38 - Baharat işleyen işyerleri,
G39 - İçme amaçlı doğal bitkileri işleyen, aromatik yağ üreten işyerleri,
G40 - Buz üreten işyerleri,
G41 - Soğuk hava depoları,
G42 - Meyve sebze paketleme, boylama, sarartma ve mumlama yapan işyerleri,
G43 -Yumurta paketleyen işyerleri,
G44 - Gıda maddeleri ambalajlayan işyerleri,
G45 - Et ve et ürünleri üretim tesisleri, (sakatat temizleme ve işleme yerleri dahil)
G46 - Su ürünleri işleyen işyerleri,
G47- Bal, polen, arı sütü ve temel petek üreten ve ambalajlayan işyerleri,
G48 - Plastik esaslı gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten işyerleri,
G49 - Cam esaslı gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten işyerleri,
G50 - Kağıt esaslı gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten işyerleri,
G51 - Metal esaslı gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten işyerleri,
G52 - Ahşap esaslı gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten işyerleri,
G53 - Seramik esaslı gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten işyerleri,
G54 - Gıda ile temasta bulunan diğer madde ve malzemeleri üreten işyerleri,
G55 - Diğer gıda maddelerini üreten işyerleri.


Ek-2/A

T.C.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI


................................İL MÜDÜRLÜĞÜ


GIDA MADDESİ ÜRETEN İŞYERLERİNE AİT
ÇALIŞMA İZNİ VE GIDA SİCİLİ BELGESİ
Belgenin İlk Veriliş Tarihi :

Sicil No :

İşyeri Sahibinin Adı ve Soyadı :

İşyeri Ünvanı :

İşyerinin Adresi :

Faaliyet Konusu :


Belgenin Değişiklik Tarihi :İş bu belge, 5179 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.
İL MÜDÜRÜ

Ek-2/B


................................İL MÜDÜRLÜĞÜ

GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELERİ ÜRETEN İŞYERLERİNE AİT
ÇALIŞMA İZNİ VE GIDA SİCİLİ BELGESİ
Belgenin İlk Veriliş Tarihi :

Sicil No :

İşyeri Sahibinin Adı ve Soyadı :

İşyeri Ünvanı :

İşyerinin Adresi :

Faaliyet Konusu :


Belgenin Değişiklik Tarihi :İş bu belge, 5179 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.
İL MÜDÜRÜ

Ek-3
T.C.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
...................... İL MÜDÜRLÜĞÜNE

TÜRK GIDA KODEKSİNDE TANIMI YAPILARAK ÜRÜN TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞ ÜRÜNLER İÇİN ÜRETİM İZNİNE ESAS
BEYANNAME

İŞYERİNİN ÜNVANI
İŞYERİ SAHİBİNİN ADI-SOYADI
FAALİYET KONUSU
İŞYERİ ADRESİTELEFON /FAKS NUMARASI
ÇALIŞMA İZNİ VE SİCİL TARİHİ/NO
MARKA
SORUMLU YÖNETİCİNİN ADI-SOYADI
MESLEĞİ/BÖLÜMÜ
NOTER SÖZLEŞMESİ BİTİŞ TARİHİ : ..../..../.......
ODA KAYDI
BİTİŞ TARİHİ : ..../..../.......
FASON ÜRETİM YAPTIRAN FİRMA ADI

ÜRÜNLER VE ÜRÜNLERİ İLGİLENDİREN TEBLİĞ/TEBLİĞLER


5179 sayılı Kanun ve bu Kanuna göre çıkartılmış olan Yönetmelik ve Tebliğ/Tebliğlere göre üretim yapacağımızı beyan ve taahhüt ederiz. Aksi durumun tespit edilmesi durumunda mevcut izinlerin iptal edilerek, her türlü cezayı şimdiden kabul ederiz. ...../...../.........

Sorumlu Yönetici İşyeri Sahibi/Yetkilisi
Adı-Soyadı-Tarih Adı-Soyadı-Tarih
İMZA İMZA


Ek-4/A

T.C.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI


............................İL MÜDÜRLÜĞÜ/GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


GIDA MADDESİ
ÜRETİM İZNİ BELGESİ
Belgenin İlk Veriliş Tarihi :

Markası :

Ürün Adı :

İşyeri Sahibinin Adı ve Soyadı :

İşyeri Ünvanı :

İşyerinin Adresi :

Sicil ve Üretim İzni No :

Belgenin Değişiklik Tarihi :İş bu belge, 5179 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.İL MÜDÜRÜ/GENEL MÜDÜR

Ek-4/B

T.C.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI


............................İL MÜDÜRLÜĞÜ/GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELERE AİT
ÜRETİM İZNİ BELGESİ
Belgenin İlk Veriliş Tarihi :

Markası :

Ürün Adı :

İşyeri Sahibinin Adı ve Soyadı :

İşyeri Ünvanı :

İşyerinin Adresi :

Sicil ve Üretim İzni No :

Belgenin Değişiklik Tarihi :İş bu belge, 5179 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.


İL MÜDÜRÜ/GENEL MÜDÜR
Ek-5
ÜRÜN KODEKSLERİ (TEBLİĞLERİ) YAYIMLANMAMIŞ GIDA MADDELERİ İÇİN ÜRETİM İZNİ BAŞVURUSU

a) Dilekçe,
b) Çalışma izni ve gıda sicili belgesi sureti,
c) Sorumlu yöneticinin noter onaylı sözleşmesi, diploma örneği ve söz konusu işyerinde sorumlu yönetici olarak çalıştığına dair meslek odasından alacağı belge( meslek odası olmayanlardan istenmeyecektir)
d) Marka Tescil Belgesi (Marka adı yazılabilmesi için Türk Patent Enstitüsüne başvurduğuna dair belge ve emtia listesi,
e) Üretilecek ürünün bileşen listesi ve bileşenlerin miktarı,
f) Üretim teknolojisi, üretim akış şeması,
g) Türk Gıda Kodeksine uygun etiket örneği,

Ek-6ÜRÜN KODEKSLERİ (TEBLİĞLERİ) YAYIMLANMAMIŞ GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELER İÇİN
ÜRETİM İZNİ BAŞVURUSU


a) Dilekçe,
b) Çalışma izni ve gıda sicili belgesi sureti,
c) Sorumlu yöneticinin noter onaylı sözleşmesi, diploma örneği ve söz konusu işyerinde sorumlu yönetici olarak çalıştığına dair meslek odasından alacağı belge( meslek odası olmayanlardan istenmeyecektir)
d) Marka Tescil Belgesi (Marka adı yazılabilmesi için Türk Patent Enstitüsüne başvurduğuna dair belge ve emtia listesi,
e) Üretim teknolojisi, üretim akış şeması
f) Üretilecek maddenin hangi gıda (katı-sıvı gıda) ile temasta kullanılacağına dair bilgi
g) Hammaddenin ticari ve kimyasal adı
h) Katkı maddesi kullanılacak ise kullanım amacı ve % miktarı
i) Boyarmadde uygulaması yapılacaksa kullanılan boyaların ticari ve kimyasal adı ile uluslar arası indeks numarası ayrıca, masterback boyada yüzde miktar ve taşıyıcısı

Dış ambalaj etiket örneğinde en az aşağıdaki bilgiler bulunacaktır :
Ürünün ticari ve kimyasal adı :
Üretim Tarihi :
Ambalaj içindeki ürün miktarı :
Parti ve seri numarası :
Üretildiği firma adı ve adresi :
Depolama koşulları :
"Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ............... tarih ve ......... sayılı izni ile üretilmiştir."
ifadesi


EK:7-A

Gıda İşletmelerinde Üretimin Niteliğine Göre Sorumlu Yönetici
Olarak İstihdam Edilecek Meslek Mensupları

1-ET VE ET ÜRÜNLERİ:Vet.Hek.+Gıda Müh.+Zir.Müh.(Gıda+ Zootekni)

2-HAYVAN KESİM YERLERİ: Vet. Hek.

3-SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ-DONDURMA-YENİLEBİLİR BUZLU ÜRÜNLER: Vet.Hek.+Gıda+Zir.Müh.(Gıda+Süt+Zootekni)

4-MEYVE-SEBZE İŞLEME (Konserve, Reçel-Salça-Meyve Suyu-İşlenmiş Meyve-Dondurulmuş Meyve-Tahin-Pekmez...vb.): Zir.Müh.(Gıda+Süt+Bahçe Bitk.).Gıda Müh.+Kimya Müh.+Kimyager

5-MEYVE-SEBZE AMBALAJLAMA: (Taze/Kurutulmuş):Zir.Müh.(tüm bölümler)+Gıda Müh. +Kimya Müh.+Kimyager

6-TUZ-ÇAY (Bitkisel ,Meyve, siyah...vb.) :Gıda Müh.+Zir.Müh. (tüm bölümler) Kim. Müh. Kimyager

7-UNLU MAMULLER (Simit-yufka-kadayıf-galeta...vb) EKMEK VE EKMEK ÇEŞİTLERİ-PASTACILIK ÜRÜNLERİ - UN - BULGUR - MAKARNA - HUBUBAT -BAKLİYAT AMBALAJLAMA: Zir.Müh.+(tüm bölümler) +Gıda Müh. +Kim.Müh.+Kimyager

8-MARGARİN- AROMATİK YAĞ-BİTKİSELYAG (Zeytinyağı dahil):
Gıda Müh.+Zir.Müh.Gıda+Süt +Bahçe Bit. ( Sadece ham yağ üretiminde)
+Kimya Müh.Kimyager+ Zir.Fak.nin diğer bölümleri (sadece dolum yapan tesislerde)

9- ŞEKERLİ ÜRÜNLER (Bisküvi-Çikolata-kokolin-gofret-helva-lokum-şekerleme...vb): Gıda Müh.+Zir.Müh.Gıda+Süt+Bahçe bit.(sadece şeker fabrikası )]+Kimya Müh.+Kimyager

10-ALKOLLÜ İÇKİLER:Gıda Müh.+Zir.Müh. (gıda)+KimyaMüh.+Kimyager

11-ALKOLSÜZ İÇECEKLER (İçecek Tozları dahil):Gıda
Müh.+Zir.Müh.(Gıda +Süt)Kimya Müh.+Kimyager
12-BAL-POLEN-ARI SÜT-TEMEL PETEK ÜRETİMİ VE AMBALAJLAMA: Zir. Müh. (Gıda+Zootekni)+Vet.Hek.+Gıda Müh.
13-BAHARATLAR-KURU YEMİŞLER:Zir. Müh. (Tüm Bölümler)+Gıda Müh.+Kimya Müh.+Kimyager

14-TOZ KARIŞIMLAR-SAKIZ-VAKS/SAKIZ BAZI-NİŞASTA-ÇEREZ,CİPS-ÖZEL BESLENME AMAÇLI GIDALAR-ÇOCUK BESİNLERİ-HAZIR ÇORBA: Zir.Müh. (Gıda+Süt) +Gıda Müh.+Kimya Müh.+Kimyager

15-HAZIR YEMEK ÜRETEN İŞ YERLERİ-ENTEGRE FINDIK-FISTIK İŞLEYEN İŞYERLERİ: Zir.Müh. (Gıda+Süt) +Gıda Müh.+Kimya Müh.+Kimyager

16-YEMEK FABRİKALARI: (Tabldot Yemek-Soğuk meze...vb): Zir.Müh. (Gıda+Süt)+Gıda Müh.+Vet.Hek.+Kimya Müh.+Kimyager+Diyetisyen+Ev Ekonomisi Yüksek Okulu Mezunu (4 yıllık)

17-MAYA-FERMENTE VE SALAMURA ÜRÜNLERİ: (Sirke-Yaprak-Turşu, Zeytin..vb) Zir.Müh.(Gıda+Süt+Bahçe) Gıda Müh.+Biyolog

18-GIDA KATKI MADDELERİ-AROMA MADDELERİ ÜRETİM VE AMBALAJLAMASI: Zir.Müh. (Gıda+Süt)Gıda Müh.+Kimya Müh.+Kimyager

19-SU ÜRÜNLERİ İŞLEYEN İŞYERLERİ:Su Ürünleri Müh.+Zir. Müh. (Gıda +Su Ürünleri)+ Gıda Müh.+Vet. Hek.+Biyolog

20-YUMURTA AMBALAJLAYAN İŞYERİ: Zir.Müh.(Tüm Bölümler)+Gıda Müh.+Vet.Hek.+ Biyolog+Kimya Müh.+Kimyager

21- SOĞUK HAVA DEPOLARI-SADE BUZ ÜRETİMİ:Zir. Müh.(Tüm Bölümler)+Gıda Müh.+Kimya Müh.+Vet.Hek.+Kimyager+Biyolog

22-GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞYERLERİ: Gıda Müh.+Mak.Müh.+Petrol Müh. +End.Müh.+ Zir.Müh. (Gıda+Süt+ Makine)+ Kimya Müh.+Kimyager

23-DİĞER GIDA MADDELERİNİ AMBALAJLAYAN İŞ YERLERİ:
Zir. Müh. (Tüm Bölümler) + Gıda Müh.+ Biyolog+Kimya Müh.+Kimyager

24-GIDA IŞINLAMASI YAPAN İŞYERLERİ:Zir. Müh.(Gıda)+Gıda Müh.+Kimya Müh.+KimyagerEK: 7-B


Gıda İşletmelerinde Üretimin Niteliğine Göre Sorumlu Yönetici
Olarak İstihdam Edilecek Meslek MensuplarıTAZE-KURU MEYVE SEBZE AMBALAJLAMA:Gıda Teknikeri, Tarım (Ziraat) Teknikeri, Gıda Teknisyeni, Ziraat Teknisyeni, Çevre Sağlık Teknisyeni, Ev Ekonomisi Teknisyeni.

BİTKİSEL ÇAY-ÇAY-TUZ AMBALAJLAMA:Gıda Teknikeri, Tarım Teknikeri, Gıda Teknisyeni, Ziraat Teknisyeni, Çevre Sağlık Teknisyeni, Ev Ekonomisi Teknisyeni.


UNLU MAMULLER ÜRETEN İŞYERLER: (Simit, Yufka, Galeta....Vb) Gıda Teknikeri, Tarım Teknikeri, Gıda Teknisyeni, Ziraat Teknisyeni, Çevre Sağlık Teknisyeni, Ev Ekonomisi Teknisyeni.

EKMEK VE EKMEK ÇEŞİTLERİ-PASTACILIK ÜRÜNLERİ ÜRETEN İŞYERLERİ: Gıda Teknikeri, Tarım Teknikeri, Gıda Teknisyeni, Ziraat Teknisyeni, Çevre Sağlık Teknisyeni, Ev Ekonomisi Teknisyeni.

UN-BULGUR ÜRETEN VE HUBUBAT-BAKLİYAT AMBALAJLAYAN İŞYERLERİ:
Gıda Teknikeri, Tarım Teknikeri, Gıda Teknisyeni, Ziraat Teknisyeni, Çevre Sağlık Teknisyeni, Ev Ekonomisi Teknisyeni.

BİTKİSEL SIVI YAĞ ÜRETEN VE AMBALAJLAYAN İŞYERLERİ: Yağ Endüstrisi Teknikeri, Gıda Teknikeri, Tarım Teknikeri, Gıda Teknisyeni, Ziraat Teknisyeni, Çevre Sağlık Teknisyeni, Ev Ekonomisi Teknisyeni.

ŞEKER AMBALAJLAYAN İŞYERLERİ: Pancar Yetiştiriciliği Ve Şeker Teknikeri, Gıda Teknikeri, Tarım Teknikeri, Gıda Teknisyeni, Ziraat Teknisyeni, Ev Ekonomisi Teknisyeni.

KURUYEMİŞ-BAHARAT AMBALAJLAYAN İŞYERLERİ:Gıda Teknikeri, Tarım Teknikeri, Gıda Teknisyeni, Ziraat Teknisyeni, Çevre Sağlık Teknisyeni, Ev Ekonomisi Teknisyeni.

MANTAR ÜRETEN VE AMBALAJLAYAN İŞYERLERİ: Mantarcılık Teknikeri, Gıda Teknikeri, Tarım Teknikeri, Gıda Teknisyeni, Ziraat Teknisyeni.

BAL-POLEN-ARI SÜTÜ ÜRETEN VE AMBALAJLAYAN İŞYERLERİ: Arıcılık Teknikeri, Gıda Teknikeri, Tarım Teknikeri, Gıda Teknisyeni, Ziraat Teknisyeni, Vet.Sağ.Tek

SALAMURA ÜRÜNLER ÜRETEN İŞYERLERİ: Gıda Teknikeri, Tarım Teknikeri, Gıda Teknisyeni, Ziraat Teknisyeni, Çevre Sağlık Teknisyeni, Ev Ekonomisi Teknisyeni.

DİĞER GIDA MADDELERİNİ AMBALAJLAYAN İŞYERLERİ:Gıda Teknikeri, Tarım Teknikeri, Gıda Teknisyeni, Ziraat Teknisyeni, Çevre Sağlık Teknisyeni, Ev Ekonomisi Teknisyeni, Vet.Sağ.Tek.


2004-07-22

geri
caretta iletisimTAYBO.NET